نخستين كرسی يونسكو در ايران

رئيس دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به راه‌اندازي نخستين كرسي يونسكو در ايران در زمينه همكاريهاي صنعت و دانشگاه گفت: با راه‌اندازي اين كرسي از اين پس قادر خواهيم بود كه با توانايي بيشتري فناوريهاي صنعتي ايران را به كشورهاي ديگر معرفي كنيم.

محمدحسن شجاعي‌فرد در اين باره توضيح داد: راه‌اندازي كرسي ارتباط صنعت و دانشگاه يونسكو در ايران كمك مي‌كند تا ما با مكاتبه با دانشگاههاي خارجي اطلاعات و فناوريهاي مربوط به يك صنعت را دريافت كنيم. پس از آن ما مي‌توانيم اطلاعات و فناوريهاي دريافتي را به مديران و صاحبان صنايع منتقل كنيم.

وي افزود: كرسي ايجاد شده در ايران توسط يونسكو باعث افزايش وجهه بين‌المللي دانشگاههاي كشور خواهد شد.

شجاعي‌فرد خاطرنشان كرد: براساس پيشنهاد ارائه شده، يونسكو بنده را به عنوان رئيس كرسي ارتباط صنعت و دانشگاه در ايران معرفي كرده و سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران نيز ميزبان و متولي اين كرسي است. همچنين يکی از دفاتر اين كرسي در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و دفتر دیگر آن نيز در دانشگاه علم و صنعت مستقر است.

او تاكيد كرد: دانشگاههاي ما هم‌اكنون نيز با دانشگاههاي معتبر خارجي ارتباطات زيادي داشته و بخش دانشگاهي كاري با مسائل سياسي نداشته و راه خود را دنبال مي‌كند.