امواجهای خطرناک موبايل

هشدار دختري با اعضاي بي حرکت و جامد صبح از خواب بيدار شد،او سعي کرد اعضاي بدنش را حرکت دهد ولي عاجز ماند، خانواده اش هراسان شدند و او را به بيمارستان منتقل کردند، و بعد از انجام آزمايش و عکسهاي مورد نياز نتيجه اينگونه بود که اين دختر در معرض موجهاي برقي خطرناکي قرار گرفته و همچنين سر اين دختر پر از اشعه است… علت ترسناک و عجيبي داشت، زيرا که او موقع خوابيدن، موبايل خود را زير بالشت خوابش مي گذاشت… هم اکنون اين دختر در بيمارستان خصوصي بستري است. پزشکان بيمارستان ذکر نمودند که گذاشتن موبايل در اتاق يا شارژ نمودن مکرر موبايل در اتاق خواب به هنگام خوابيدن منجر به اين وضعيت خطرناک و باعث از بين رفتن برخي از سلولهاي مغز ميشود.