ابتکارات دیدنی در یک نگاه – ۳

بشر همیشه برای راحتی در انجام اموراتش دست به ابتکارات جالبی زده است و وسایل جدیدی اختراع کرده است.
در این گزارش تصاویری از وسایلی می بینید که شاید بتواند مقداری از سختی یک کار کم کند.
البته بعضی از وسایل هم ترکیبی از دو یا چند وسیله هستند. همچنین تصاویری از وسایلی می بینید که تغییر ظاهری زیبایی داشته اند.