کاهش و کنترل طبيعي قند خون

دو عدد باميه متوسط را شسته و انتهاي آنها را جدا کنيد. سپس از وسط آن دو قطعه باريک مطابق شکل ببريد.
دو قطعه بريده شده را درون يک ليوان آب بيندازيد.
روي ليوان را با درپوشي بپوشانيد و در دماي طبيعي اطاق در طول شب نگهداريد.
صبح زود پيش از صرف صبحانه دو قطعه باميه را از ليوان خارج کرده و آب درون ليوان را نوش جان کنيد.
اين کار را بصورت روزانه انجام دهيد.
پس از دوهفته شاهد کاهش چشمگير و ملموس قند خونتان خواهيد بود.

بامیه