ایده‌ی تونل نجات

ایده‌ی تونل نجات چیزی شبیه به کپسولی است که برای باز کردن شریان‌های خون به داخل بدن بیمار می‌فرستند و با فشار هوا رگ را باز می‌کنند. تونل نجات، یک کپسول است که هنگام ریزش آوار، آن را کنار لبه‌ی ساختمان خرابه قرار می‌دهند و با پمپ کردن هوا به داخل آن، کپسول کم کم باز می‌شود و مانند یک تونل در نهایت درجه‌ی بازشدگیِ خود، قفل می‌شود تا راهروی امنی برای ورود امدادگران و خروج حادثه‌دیدگان ایجاد شود.

روز حادثه

روز حادثه

ساختمان ویران شده

ساختمان ویران شده

قرار دادن کپسول کنار لبه ساختمان خرابه

قرار دادن کپسول کنار لبه ساختمان خرابه

پمپ کردن هوا داخل کپسول

پمپ کردن هوا داخل کپسول

کپسول به تدریج باز میشود

کپسول به تدریج باز میشود

تونل نجات در نهایت بازشدگی قفل میشود

تونل نجات در نهایت بازشدگی قفل میشود

حادثه‌دیدگان  به کمک تونل خارج میشوند

حادثه‌دیدگان به کمک تونل خارج میشوند

تونل نجات

تونل نجات

تونل نجات

تونل نجات

تونل نجات